Design of the complex prestressed system

Thiết kế hệ thống dự ứng lực phức tạp cho dự án hạt nhân
Tính toán cốt thép cần thiết và bản vẽ CAD đã chuẩn bị để chi tiết hóa cốt thép với một
tập trung vào các yêu cầu của Eurocode.
Cung cấp giải pháp kỹ thuật cho bố trí thép trong khu vực phức tạp
Tối ưu hóa hình học cấu trúc liên quan đến tải trọng địa chấn cao và khả năng xây dựng.