Khi thiết lập thị trường cho các nghiên cứu về việc thực hiện công việc, Cơ quan ký kết quy định trong các tài liệu hợp đồng, phổ phản ứng địa chấn sẽ được sử dụng. Với phổ địa chấn này, công ty thiết kế đã thực hiện thiết kế địa chấn của cấu trúc sử dụng phương thức phân tích phổ trong khi vẫn giữ được trạng thái đàn hồi hoàn toàn của nó.

Tính toán được thực hiện trên các giả thuyết địa chấn được giữ lại từ các nghiên cứu cũ cho thấy sự đánh giá thấp của phổ đàn hồi được sử dụng cho các tính toán so với phổ đàn hồi được xác định theo EN 1998-5.

Là một phần của nghiên cứu địa chấn của cầu Moulay El Hassan II, báo cáo này trình bày chẩn đoán địa chấn của cấu trúc bằng cách sử dụng các hành vi sau đàn hồi gây thiệt hại cho cấu trúc trong trận động đất nhưng đảm bảo không sụp đổ.

Chẩn đoán cấu trúc được rút ra trên cơ sở các phân tích sau:

  • phân tích cách sắp xếp, cấu tạo trong các khu vực của khớp,
  • đánh giá các tác dộng địa chấn bằng việc tính toán đến một hệ số hành vi,
  • cho phép sự xê dịch của hệ đỡ.