Vibration studies

Kích thước của khối chống địa chấn bằng phương pháp phân tích phổ để đáp ứng các ràng buộc rung động của cấu trúc.